Cơ cấu tổ chức

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY:

cocau