1
Bạn cần hỗ trợ?

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, sinh viên Đại học Chapman, California