1
Bạn cần hỗ trợ?

Chương trình học bổng Đại học Western Ontario

Sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp trung học nhập học vào đại học Western Ontario năm đầu tiên tại cơ sở chính của trường, là sinh viên toàn thời gian sẽ được cân nhắc cấp học bổng khi nhập học

I. Học bổng khi nhập học:

   Sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp trung học nhập học vào đại học Western Ontario năm đầu tiên tại cơ sở chính của trường, là sinh viên toàn thời gian sẽ được cân nhắc cấp học bổng khi nhập học.

York University - Canada

   Học bổng này không giới hạn về số lượng cho những sinh viên này và được trao vào tháng 9 cho tất cả sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

   Cơ sở để xét học bổng này dựa trên điểm trung bình của chương trình trung học và điểm tốt nghiệp cuối khóa. Kết quả học bổng sẽ được thông báo chính thức cho sinh viên vào cuối tháng 8. Chi tiết học bổng như sau:

rthrthtrhtrh

II. Chương trình học bổng quốc gia:

   Trị giá học bổng: $50,000 ($10,000/năm, hơn $10,000 cho chi phí nhà ở năm đầu tiên.

   Sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp trung học nhập học vào đại học Western Ontario năm đầu tiên tại cơ sở chính của trường, là sinh viên toàn thời gian sẽ được cân nhắc cấp học bổng khi nhập học.

   Tiêu chí đánh giá học bổng.

   Sinh viên phải nộp một bộ đơn hoàn chính qua trung tâm tiếp nhận đơn của nhóm các trường đại học Ontario muộn nhất là ngày 15 tháng 3. Những ứng viên sẽ nhận được thông báo về học bổng này trước khi đến làm thủ tục nhập học tại đại học Western Ontaria.

III. Học bổng cho nhứng năm học tiếp theo (Sau năm học đầu tiên):

   Tất cả sinh viên sau khi hoàn thành năm đầu tiên tại trường có thành tích học tập tốt và có nguyện vọng theo học tiếp tại trường đều được cân nhắc học bổng này. Kết quả học bổng và giá trị học bổng sẽ được thông báo trực tiếp đến sinh viên.