UE Vinh tổ chức hướng nghiệp tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ ngày 04/04/2016.