1
Bạn cần hỗ trợ?

Ông Nguyễn Xuân Thời (Chủ tịch) và ông Phan Minh Huy (Giám đốc Marketing ) công tác tại trung tâm tiếng Anh SMEAG, EV, Philinter & Cpils - Philippines