1
Bạn cần hỗ trợ?

Nguyễn Hoàng Minh Nhật, sinh viên trường Montgomery College.