1
Bạn cần hỗ trợ?

Lê Thị Minh Tuyền, sinh viên tập tại trường Northern Kentucky University.