1
Bạn cần hỗ trợ?

Katty Nguyen, sinh viên trường Houston Community College.