Hình ảnh UE Đà Nẵng trong ngày hội tư vấn việc làm tại Đại Học Duy Tân