1
Bạn cần hỗ trợ?

Đoàn Thị Thu, sinh viên trường City University of Seattle.