UE tài trợ cho triển lãm tranh của họa sĩ Đặng Mậu Triết