Nguyễn Thị Ngọc Trí, sinh viên trường Richland College