Nguyễn Phương Nhi, sinh viên trường South Seattle College