Nguyễn Hoàng Minh Nhật, sinh viên trường Montgomery College.