Huỳnh Mai Trinh, sinh viên trường đại học Colorado Heights