Đoàn Thị Thu, sinh viên trường City University of Seattle.