Đào Trí Lộc, sinh viên trường Bunker Hill Community College